Ο το μεν σώμα υγιής, την δε ψυχήν εύπορος, την δε φύσιν ευπαίδευτος

Thalès,  c. 624 – c. 546 BC 
 ≈ 
 L’homme heureux est celui dont le corps est sain, l’esprit cultivé” / “The happy man is the one whose body is healthy, the cultivated mind”)


That makes me think of Rabelais, XVI “Un esprit sain dans un corps sain” / “a healthy mind in a healthy body”